A është lakërishta e kopshtit e dobishme për gjunjët?