Kërkoni shërbime sociale

Mostafa Ahmed
2023-11-10T06:31:14+00:00
informacion i pergjithshem
Mostafa Ahmed21 minuta më parëPërditësimi i fundit: 21 minuta më parë

Kërkoni shërbime sociale

Shërbimi social mund të konsiderohet një fushë e rëndësishme që ka të bëjë me ndihmën e individëve dhe komuniteteve për të zgjidhur problemet e tyre sociale dhe për të përmbushur nevojat e tyre themelore.
Shërbimi social synon të përmirësojë cilësinë e jetës për grupet vulnerabël dhe në nevojë, si dhe të sigurojë mbështetjen e nevojshme për këto grupe për të hequr qafe kushtet negative me të cilat përballen.

 • ShĂ«rbimi social punon pĂ«r tĂ« ndihmuar ata qĂ« kanĂ« nevojĂ« duke ofruar mbĂ«shtetje psikologjike, morale dhe financiare, si dhe duke ofruar shĂ«rbime shĂ«ndetĂ«sore dhe arsimore dhe duke i drejtuar ata drejt pĂ«rfitimit nga burimet nĂ« dispozicion.
 • Ndihma sociale Ă«shtĂ« njĂ« pjesĂ« thelbĂ«sore e shĂ«rbimit social, pasi synon tĂ« forcojĂ« solidaritetin midis individĂ«ve dhe komuniteteve dhe tĂ« ofrojĂ« mundĂ«si pĂ«r tĂ« pĂ«rmirĂ«suar jetĂ«n e grupeve mĂ« tĂ« cenueshme.Ezoic
 • ShĂ«rbimi social kĂ«rkon gjithashtu tĂ« promovojĂ« vlerat shoqĂ«rore dhe tĂ« ndĂ«rtojĂ« rrjete tĂ« forta sociale midis grupeve tĂ« ndryshme.
 • ShĂ«rbimi social inkurajon pjesĂ«marrjen e komunitetit dhe rrit bashkĂ«punimin ndĂ«rmjet individĂ«ve dhe institucioneve pĂ«r tĂ« arritur qĂ«ndrueshmĂ«rinĂ« sociale.
 • ShĂ«rbimi social ka tĂ« bĂ«jĂ« me tĂ« drejtat e individĂ«ve dhe promovimin e parimit tĂ« vetĂ«vendosjes, pasi shoqĂ«ria duhet t'u ofrojĂ« individĂ«ve mundĂ«sinĂ« pĂ«r tĂ« marrĂ« pjesĂ« nĂ« marrjen e vendimeve qĂ« ndikojnĂ« nĂ« jetĂ«n e tyre.Ezoic
 • ShĂ«rbimi social inkurajon vetĂ«-pĂ«rpjekjet e individĂ«ve pĂ«r tĂ« kapĂ«rcyer vĂ«shtirĂ«sitĂ« dhe pĂ«r tĂ« arritur pĂ«rmirĂ«sime personale dhe sociale.

Ai thekson se shërbimi social nuk kufizohet vetëm në vendet perëndimore, por edhe në vendet në zhvillim që përballen me sfida të mëdha sociale.
Lëvizjet aktive u shfaqën në vendet e industrializuara në fund të shekullit të njëzetë që kërkonin të fuqizonin grupet në nevojë dhe të arrinin një zhvillim të qëndrueshëm shoqëror.

 • Shkurtimisht, shĂ«rbimi social Ă«shtĂ« shumĂ« i rĂ«ndĂ«sishĂ«m nĂ« pĂ«rmirĂ«simin e jetĂ«s sĂ« individĂ«ve dhe komuniteteve, promovimin e drejtĂ«sisĂ« dhe solidaritetit social dhe tejkalimin e sfidave sociale.Ezoic
 • ËshtĂ« njĂ« fushĂ« qĂ« kĂ«rkon pĂ«rpjekje tĂ« kombinuara nga tĂ« gjithĂ« partnerĂ«t socialĂ« pĂ«r tĂ« arritur ndryshime pozitive dhe zhvillim tĂ« qĂ«ndrueshĂ«m.

Shërbimi Social

Cili është koncepti i shërbimit social?

 • ShĂ«rbimi social Ă«shtĂ« njĂ« fushĂ« shumĂ«dimensionale qĂ« synon tĂ« zhvillojĂ« dhe pĂ«rmirĂ«sojĂ« jetĂ«n e individĂ«ve dhe tĂ« komuniteteve nĂ« tĂ« cilat ata jetojnĂ«.Ezoic
 • Ky shĂ«rbim ka tĂ« bĂ«jĂ« me ofrimin e mbĂ«shtetjes dhe ndihmĂ«s pĂ«r individĂ«t, familjet dhe grupet qĂ« pĂ«rballen me sfida sociale, psikologjike dhe ekonomike.
 • Fushat e shĂ«rbimit social pĂ«rfshijnĂ« arsimin, shĂ«ndetin, kujdesin pĂ«r fĂ«mijĂ«t, kujdesin pĂ«r tĂ« moshuarit, punĂ«simin, aftĂ«sinĂ« e kufizuar, dhunĂ«n nĂ« familje, problemet psikologjike, varĂ«sinĂ«, varfĂ«rinĂ«, diskriminimin dhe çështje tĂ« tjera sociale.
 • PĂ«rveç kĂ«saj, puna sociale synon tĂ« promovojĂ« ndryshimet sociale dhe drejtĂ«sinĂ« sociale.Ezoic

Roli i punonjësit social është thelbësor në arritjen e këtyre synimeve, pasi profesionistët në këtë fushë kanë kualifikimet dhe përvojën e nevojshme për të kuptuar sfidat sociale dhe për të mbështetur individët dhe komunitetet në tejkalimin e tyre.
Fuqia e shërbimit social qëndron në promovimin e drejtësisë, barazisë, dinjitetit njerëzor dhe arritjes së zhvillimit të qëndrueshëm në shoqëri.

Cilat janë qëllimet e shërbimit social?

 • ShĂ«rbimi social kĂ«rkon tĂ« arrijĂ« disa qĂ«llime qĂ« synojnĂ« tĂ« ndihmojnĂ« individĂ«t, grupet dhe komunitetet tĂ« zhvillojnĂ« aftĂ«sitĂ« dhe burimet e tyre dhe tĂ« rrisin mundĂ«sitĂ« e tyre nĂ« jetĂ«.
 • ShĂ«rbimi social synon tĂ« pĂ«rmirĂ«sojĂ« kushtet sociale dhe mjedisore dhe tĂ« krijojĂ« kushte tĂ« pĂ«rshtatshme qĂ« ndihmojnĂ« nĂ« arritjen e qĂ«llimeve tĂ« tij.Ezoic

Ndër qëllimet e tjera të shërbimit social është ngritja e nivelit të legjislacionit dhe politikave sociale për të promovuar një mjedis më të mirë dhe për të ofruar zgjidhje për problemet me të cilat përballen individët, familjet, grupet dhe komunitetet.
Kjo bëhet duke organizuar takime, seminare dhe duke bashkëpunuar me autoritetet përkatëse.

 • ShĂ«rbimi social konsiderohet si njĂ« nga degĂ«t e shkencave sociale, bazuar nĂ« aplikimet e teorisĂ« sociale dhe metodave tĂ« kĂ«rkimit social.
 • Shkurtimisht, shĂ«rbimi social synon tĂ« arrijĂ« drejtĂ«sinĂ« sociale dhe tĂ« promovojĂ« ndĂ«rvarĂ«sinĂ« dhe solidaritetin midis individĂ«ve, nĂ«pĂ«rmjet zhvillimit dhe shfrytĂ«zimit tĂ« marrĂ«dhĂ«nieve pozitive sociale dhe pĂ«rdorimit tĂ« burimeve tĂ« disponueshme pĂ«r tĂ« arritur qĂ«llimet sociale dhe mirĂ«qenien pĂ«r tĂ« gjithĂ« komunitetin.Ezoic

Cilat janë llojet e shërbimeve sociale?

Ka shumë lloje të shërbimeve sociale që u ofrohen individëve që kanë nevojë për mbështetje dhe ndihmë në jetën e tyre të përditshme.
Shërbimet sociale janë të shumëllojshme dhe gjithëpërfshirëse, duke mbuluar një gamë të gjerë nevojash sociale, psikologjike dhe ekonomike.
Këtu janë disa lloje të shërbimeve sociale:

 1. Këshillimi psikologjik: Këshillimi psikologjik përfshin ofrimin e mbështetjes emocionale dhe këshillave për njerëzit që vuajnë nga sfida të ndryshme psikologjike dhe neurologjike.
  Ky shërbim synon të përmirësojë shëndetin mendor dhe emocional dhe të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme të individëve.
 2. Ndihma financiare: Shërbimet sociale ofrojnë ndihmë financiare për individët dhe familjet që përballen me vështirësi financiare.
  Kjo mund të përfshijë ofrimin e ndihmës financiare për studentët e kolegjit dhe bursat, si dhe ofrimin e mbështetjes financiare për ata që përjetojnë vështirësi financiare ose humbje të punës.Ezoic
 3. Strehimi: Shërbimet sociale ofrojnë strehim dhe strehim për njerëzit që janë të pastrehë ose informalë.
  Kjo synon të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm për individët, të rrisë stabilitetin e tyre dhe të përmirësojë cilësinë e jetës së tyre.
 4. Kujdesi Social: Shërbimi social, i quajtur edhe kujdesi social, njihet për ofrimin e mbështetjes dhe kujdesit për individët dhe familjet në raste urgjente ose sfida të tjera sociale.
  Ky shërbim ofron ndihmë për organizimin e jetës së individëve dhe për t'u ofruar atyre mbështetjen e nevojshme për të kapërcyer problemet e ndryshme me të cilat përballen.
 • ShĂ«rbimet sociale punojnĂ« gjatĂ« gjithĂ« kohĂ«s pĂ«r tĂ« pĂ«rmbushur nevojat e individĂ«ve dhe tĂ« komunitetit.Ezoic
 • RĂ«ndĂ«sia e kĂ«tyre shĂ«rbimeve Ă«shtĂ« promovimi i drejtĂ«sisĂ« sociale, arritja e ekuilibrit dhe barazisĂ« midis tĂ« gjithĂ« anĂ«tarĂ«ve tĂ« shoqĂ«risĂ« dhe pĂ«rmirĂ«simi i cilĂ«sisĂ« sĂ« jetĂ«s pĂ«r tĂ« gjithĂ«.

Cilat janë komponentët e shërbimit social?

 • ShĂ«rbimi social pĂ«rbĂ«het nga elementĂ« bazĂ« qĂ« punojnĂ« sĂ« bashku pĂ«r tĂ« arritur qĂ«llimet sociale dhe pĂ«r tĂ« nxitur zhvillimin e komunitetit.
 1. Klienti: i referohet një individi ose komuniteti si një ent që ka nevojë për mbështetje dhe ndihmë.
  Përpjekjet janë të drejtuara drejt përmirësimit të jetës së klientit dhe ngritjes së saj në një nivel më të mirë.Ezoic
 2. Punonjësi social: Punonjësi social konsiderohet profesionist i specializuar në ofrimin e mbështetjes dhe ndihmës.
  Punonjësi social analizon rastin dhe ofron shërbimet dhe mjetet e duhura që ndihmojnë klientin të kapërcejë sfidat e tij.
 3. Shërbimi social: Shërbimi social synon zhvillimin dhe përmirësimin e komuniteteve.
  Ai punon për të identifikuar dhe trajtuar çështje të ndryshme sociale si privimi, papunësia dhe sëmundjet.
  Ai kërkon për shkaqet që çojnë në këto probleme dhe punon për të zvogëluar ndikimin e tyre dhe për të arritur përfitimin maksimal.
 4. Filozofia: Filozofia e shërbimit social përfshin elemente sociale dhe etike.
  Filozofia e shërbimit social bazohet në fenë dhe humanizmin.
  Ai bazohet në fetë, lëvizjet njerëzore, shkencat sociale dhe përvojat për të drejtuar përpjekjet e tij drejt arritjes së përparimit shoqëror.Ezoic
 • Shkurtimisht, komponentĂ«t e punĂ«s sociale pĂ«rbĂ«hen nga klienti, punonjĂ«si social, shĂ«rbimi social dhe filozofia.
 • KĂ«ta komponentĂ« punojnĂ« sĂ« bashku pĂ«r tĂ« pĂ«rmirĂ«suar jetĂ«n e klientit, pĂ«r tĂ« nxitur zhvillimin e komunitetit duke zgjidhur çështje sociale dhe duke ofruar mbĂ«shtetjen dhe ndihmĂ«n e duhur.

Shërbimi Social

Ezoic

Cilat janë funksionet e shërbimeve sociale?

 • ShĂ«rbimi social Ă«shtĂ« njĂ« gamĂ« e gjerĂ« shĂ«rbimesh qĂ« u ofrohen fĂ«mijĂ«ve dhe prindĂ«rve tĂ« tyre dhe kĂ«to shĂ«rbime zakonisht ofrohen brenda mjedisit tĂ« shtĂ«pisĂ« sĂ« tyre nĂ«n mbikĂ«qyrjen e njĂ« punonjĂ«si social.
 • PunĂ«t e shĂ«rbimeve sociale punojnĂ« nĂ« fusha tĂ« ndryshme dhe shumĂ« punĂ« tĂ« punĂ«s sociale mund tĂ« gjenden nĂ« vende tĂ« ndryshme nĂ« shumicĂ«n e komuniteteve.
 • KĂ«to vende pune ofrojnĂ« mundĂ«si pĂ«r zhvillim profesional nĂ« shumĂ« fusha, qoftĂ« ofrimi i shĂ«rbimeve sociale apo zhvillimi dhe aktivizimi i programeve sociale pĂ«r njĂ« komunitet fqinj.Ezoic
 • PunĂ«t e shĂ«rbimeve sociale pĂ«rfshijnĂ« njĂ« sĂ«rĂ« detyrash dhe aktivitetesh tĂ« kryera nga punonjĂ«sit socialĂ«.
 • Detyrat kryesore pĂ«rfshijnĂ« pĂ«rdorimin e lidhjeve me agjencitĂ« dhe programet pĂ«rkatĂ«se qĂ« plotĂ«sojnĂ« nevojat sociale dhe psikologjike tĂ« klientĂ«ve.
 • ShĂ«rbimi social synon tĂ« zhvillojĂ« shoqĂ«ritĂ« duke hulumtuar forcat dhe faktorĂ«t e ndryshĂ«m qĂ« pengojnĂ« rritjen dhe pĂ«rparimin shoqĂ«ror, si privimi, papunĂ«sia, sĂ«mundjet dhe kushtet e kĂ«qija tĂ« jetesĂ«s.Ezoic
 • Duke ofruar shĂ«rbime sociale, ky profesion punon pĂ«r arritjen e barazisĂ«, njohjen dhe eliminimin e padrejtĂ«sive ndaj grupeve tĂ« prekura tĂ« shoqĂ«risĂ«.
 • NĂ« pĂ«rgjithĂ«si, punonjĂ«sit socialĂ« punojnĂ« pĂ«r tĂ« ofruar mbĂ«shtetje dhe ndihmĂ« pĂ«r individĂ«t dhe familjet qĂ« kanĂ« nevojĂ« pĂ«r mbĂ«shtetje mendore dhe sociale.

Cilat janë aftësitë e shërbimit social?

Aftësitë e punës sociale janë një grup aftësish që i nevojiten një punonjësi social për të kryer punën e tij/saj në mënyrë efektive.
Këto aftësi përfshijnë aftësinë për të komunikuar dhe ndërvepruar me të tjerët në mënyrë efektive, për të ndërtuar marrëdhënie të mira me klientët dhe komunitetin, për të dëgjuar në mënyrë aktive nevojat dhe problemet e individëve dhe të komunitetit, për të analizuar çështjet sociale që lidhen me klientët, për t'i drejtuar ata drejt burimeve dhe shërbimeve të përshtatshme, dhe zhvillojnë dhe zbatojnë zgjidhje dhe programe sociale.

Ezoic

Ndër aftësitë bazë të shërbimit social është aftësia për të komunikuar dhe ndërvepruar me klientët dhe shoqërinë në mënyrë efektive.
Punonjësi social duhet të jetë në gjendje të shprehet qartë dhe me ndershmëri, të kuptojë nevojat dhe problemet e ndryshme me të cilat përballen individët dhe shoqëria dhe t'i trajtojë ato me ndjeshmëri dhe respekt.

 • PĂ«rveç kĂ«saj, punonjĂ«si social ka nevojĂ« pĂ«r aftĂ«si nĂ« analizimin e çështjeve sociale dhe tĂ« kuptuarit e shtytĂ«sve tĂ« sjelljes njerĂ«zore.
 • PĂ«r mĂ« tepĂ«r, punonjĂ«si social duhet tĂ« ketĂ« aftĂ«sinĂ« pĂ«r tĂ« pĂ«rdorur nĂ« mĂ«nyrĂ« efektive burimet nĂ« dispozicion dhe pĂ«r tĂ« drejtuar klientĂ«t drejt tyre.
 • Me pak fjalĂ«, aftĂ«sitĂ« e punĂ«s sociale janĂ« aftĂ«sitĂ« dhe njohuritĂ« qĂ« i nevojiten njĂ« punonjĂ«si social pĂ«r tĂ« kryer punĂ«n e tij/saj nĂ« mĂ«nyrĂ« efikase dhe efektive.
 • KĂ«to aftĂ«si kĂ«rkojnĂ« komunikim efektiv, analizĂ« sociale, pĂ«rdorim efektiv tĂ« burimeve nĂ« dispozicion dhe drejtimin e klientĂ«ve drejt zgjidhjeve tĂ« pĂ«rshtatshme dhe programeve tĂ« pĂ«rshtatshme sociale.

Shërbimi Social

Cilët janë përfituesit e shërbimeve sociale?

Punëtorët, punonjësit dhe pensionistët e lidhur me të përfitojnë nga shërbimet sociale që ofron Autoriteti, si dhe familjet për të cilat kujdesen.
Familjet e punëtorëve dhe punonjësve të vdekur gjithashtu vazhdojnë të përfitojnë të njëjtat përfitime sipas kushteve dhe ligjeve në fuqi.
Fondi Social punon për të ofruar mbrojtje dhe kujdes për individët dhe institucionet dhe zbaton iniciativa nëpërmjet organizatave të akredituara të shoqërisë civile që kanë aftësinë për të arritur tek përfituesit dhe për të verifikuar nevojat e tyre.

 • Me qĂ«llim qĂ« shteti tĂ« sigurojĂ« njĂ« standard jetese tĂ« denjĂ« pĂ«r punonjĂ«sit e shtetit civil dhe ushtarak nĂ« pension, siguron elementĂ« sigurie sociale dhe ekonomike pĂ«r ta, pasi ata tĂ« kenĂ« kryer rolin e tyre nĂ« shĂ«rbim tĂ« kombit, nĂ« pĂ«rputhje me ligjet dhe legjislacionin nĂ« fuqi.

Fondi Social synon të përmirësojë dhe zhvillojë jetesën e punonjësve dhe punëtorëve duke ofruar shërbime bazë dhe nevoja jetese e kulturore, si ekzaminimet mjekësore dhe strehimi, përveç plotësimit të pagës praktike kur është e mundur.
Fondi organizon gjithashtu marrjen e kontributeve financiare nga fëmijët në përgjithësi dhe jetimët në veçanti, me qëllim sigurimin e kujdesit dhe mbrojtjes së tyre.

Në kompani, shërbimet sociale organizohen sipas ligjeve dhe rregulloreve specifike dhe përcaktohet një përqindje specifike e të ardhurave ose pagës që zbritet për financimin e fondit të shërbimeve sociale.
Fondi punon për të ofruar mbështetje dhe ndihmë për përfituesit duke ofruar shërbime dhe privilegje që rrisin jetesën dhe mirëqenien e tyre.

 • Gjithashtu, nĂ« kompani formohen komitete tĂ« shĂ«rbimeve sociale, tĂ« cilat janĂ« pĂ«rgjegjĂ«se pĂ«r organizimin dhe zbatimin e programeve dhe projekteve sociale nga tĂ« cilat pĂ«rfitojnĂ« pĂ«rfituesit.
 • KĂ«to komitete synojnĂ« tĂ« pĂ«rmirĂ«sojnĂ« cilĂ«sinĂ« e jetĂ«s sĂ« punonjĂ«sve dhe punĂ«torĂ«ve dhe tĂ« plotĂ«sojnĂ« nevojat e tyre sociale dhe kulturore.

Cili është ndryshimi midis punës sociale dhe shërbimit social?

Konceptet e punës sociale dhe shërbimit social mund të shkaktojnë konfuzion dhe konfuzion, dhe disa mund të mendojnë se nënkuptojnë të njëjtën gjë.
Por në realitet, ka dallime të rëndësishme që bëjnë dallimin midis punës sociale dhe shërbimit social.
Në këtë listë, ne do të shqyrtojmë këto dallime kryesore që përfshijnë:

NdryshimiPunë socialeShërbimi Social
përkufizimiI referohet një veprimi ekzekutiv që synon përmirësimin e jetës shoqërore dhe mirëqenies së përgjithshme duke ofruar ndihmë të drejtpërdrejtë për individët dhe komunitetet.I referohet një disipline dhe profesioni akademik që fokusohet në trajnimin e ekspertëve socialë dhe pajisjen e tyre me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të ofruar ndihmë dhe kujdes për individët dhe komunitetet.
Zonat e synuaraPuna sociale synon të gjithë individët, grupet dhe komunitetet që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje sociale në tërësi.Shërbimi social synon individët, familjet dhe komunitetet në nevojë dhe synon të rrisë performancën e tyre sociale dhe mirëqenien e përgjithshme.
PunësimiNjë punonjës social punon në fusha të ndryshme si spitale, shkolla, institucione sociale, fusha ligjore dhe vende publike.Punonjësi social punon në fusha të ndryshme si arsim, shëndetësi, drejtësi dhe në fushën sociale në përgjithësi.
Qellime dhe objektivaPuna sociale synon të ndihmojë individët dhe komunitetet të arrijnë qëllimet e tyre sociale, psikologjike dhe ekonomike.Shërbimi social synon të ofrojë kujdes, ndihmë dhe mbështetje për individët dhe komunitetet në nevojë duke ofruar shërbime të ndryshme sociale.
Vlerat dhe etikaPuna sociale bazohet në vlerat etike dhe standardet profesionale që përfshijnë drejtësinë, drejtësinë dhe respektimin e të drejtave të njeriut.Shërbimi social bazohet në vlerat e etikës dhe parimet bazë si të drejtat e njeriut, drejtësia, efikasiteti dhe ruajtja e sigurisë së individëve.
 • Shkurtimisht, puna sociale mund tĂ« konsiderohet si veprim ekzekutiv pĂ«r arritjen e qĂ«llimeve sociale, ndĂ«rsa puna sociale Ă«shtĂ« disiplina dhe profesioni akademik qĂ« ka tĂ« bĂ«jĂ« me trajnimin e ekspertĂ«ve socialĂ« dhe sigurimin e tyre me aftĂ«sitĂ« dhe mjetet e nevojshme pĂ«r tĂ« ofruar ndihmĂ« dhe kujdes social.

Si u zhvillua shërbimi social?

 • ShĂ«rbimi social Ă«shtĂ« zhvilluar me kalimin e viteve falĂ« pĂ«rpjekjeve tĂ« vazhdueshme tĂ« shumĂ« institucioneve dhe shoqatave.
 • Metoda e shĂ«rbimit nĂ« komunitet u shfaq pĂ«rmes ShoqatĂ«s Amerikane pĂ«r Studimin e OrganizatĂ«s sĂ« Komunitetit.
 • ShĂ«rbimi social synon zhvillimin e shoqĂ«rive duke kĂ«rkuar forca dhe faktorĂ« tĂ« ndryshĂ«m qĂ« pengojnĂ« rritjen dhe pĂ«rparimin shoqĂ«ror.
 • KĂ«ta faktorĂ« pĂ«rfshijnĂ« privimin ekonomik, papunĂ«sinĂ«, sĂ«mundjet dhe kushtet e vĂ«shtira tĂ« jetesĂ«s.
 • Me zhvillimin e shoqĂ«rive, po ashtu zhvillohen edhe fushat e shĂ«rbimeve sociale.
 • ShĂ«rbimi social pĂ«rfshin ofrimin e shĂ«rbimeve tĂ« drejtpĂ«rdrejta dhe tĂ« tĂ«rthorta pĂ«r individĂ«t, familjet dhe grupet me qĂ«llim pĂ«rmirĂ«simin e cilĂ«sisĂ« sĂ« jetĂ«s dhe pĂ«rballimin e problemeve sociale.
 • Shkurt, zhvillimi i shĂ«rbimit social paraqet zhvillimin e vetĂ« shoqĂ«risĂ« dhe ndryshimin e nevojave tĂ« saj.
Shërbimi Social

Cilat janë karakteristikat e një punonjësi social?

 • CilĂ«sitĂ« e njĂ« punonjĂ«si social janĂ« thelbĂ«sore pĂ«r suksesin e tij nĂ« profesionin e tij dhe kryerjen e rolit tĂ« tij me besim dhe kompetencĂ«.

Ndër cilësitë personale që duhet të ketë një punonjës social janë durimi dhe toleranca, pasi ai është në gjendje të përballet me individë të ndryshëm dhe të kuptojë sfidat e tyre pa këmbëngulur për ndryshim të menjëhershëm.
Punonjësi social duhet gjithashtu të jetë empatik dhe i kuptueshëm, duke ditur të dëgjojë me kujdes dhe të ofrojë mbështetje emocionale për individët në nevojë.

 • PĂ«r sa i pĂ«rket cilĂ«sive mendore qĂ« duhet tĂ« zotĂ«rojĂ« njĂ« punonjĂ«s social, ai duhet tĂ« jetĂ« i njohur me çështjet sociale, ligjore dhe ekonomike me tĂ« cilat pĂ«rballen individĂ«t dhe shoqĂ«ritĂ«.

Për sa i përket cilësive profesionale, punonjësi social duhet të jetë në gjendje të ndërtojë marrëdhënie të besueshme me klientët dhe partnerët profesionistë.
Duhet të ketë aftësi komunikimi efektive për të komunikuar me individë nga prejardhje dhe kultura të ndryshme.
Ai gjithashtu duhet të jetë në gjendje të përballet me sfidat e punës sociale në mënyrë profesionale dhe etike, dhe t'u përmbahet parimeve të konfidencialitetit dhe sjelljes së drejtë.

 • Me pak fjalĂ«, punonjĂ«si social duhet tĂ« jetĂ« i durueshĂ«m, empatik, i njohur me njohuritĂ« dhe ligjet sociale dhe i aftĂ« tĂ« ndĂ«rtojĂ« marrĂ«dhĂ«nie tĂ« besueshme dhe tĂ« komunikojĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« efektive.
Lidhje e shkurtër

Lini një koment

adresa juaj e postës elektronike nuk do të publikohet.Fushat e detyrueshme tregohen me *