Kërkimi i plotë

Mostafa Ahmed
2023-11-10T08:18:21+00:00
informacion i pergjithshem
Mostafa AhmedXNUMX orë më parëPërditësimi i fundit: XNUMX orë më parë

Kërkimi i plotë

Hulumtimi i plotë konsiderohet si një nga mjetet më të rëndësishme ku studentët dhe studiuesit mund të mbështeten në përgatitjen e tezave të magjistraturës dhe doktoratës dhe kërkimeve të tjera shkencore.
Kërkimi i plotë ofron hapa dhe objektiva të qarta që mund të ndiqen dhe arrihen gjatë procesit të kërkimit shkencor.
Përveç kësaj, skedarët PDF të disa kërkimeve shkencore të gatshme shfaqen në arabisht dhe anglisht, duke i lejuar studiuesit të shohë një shembull praktik të kërkimit të integruar.

Duke rishikuar një model të integruar të kërkimit shkencor, studentët dhe studiuesit mund të analizojnë themelet dhe fazat e nevojshme për të prodhuar kërkime të suksesshme shkencore.
Është paraqitur një shembull i kërkimit shkencor që mbulon një çështje të rëndësishme shoqërore, duke u dhënë studiuesve frymëzim të qartë për trajtimin e temave të ngjashme.
Ky model gjithashtu ndihmon në të kuptuarit se si të përgatiten referencat dhe indekset në kërkimin shkencor.

Vlen të theksohet se kur hulumtohen dhe citohen burime të jashtme, duhet të angazhohet për të cituar referenca të besueshme dhe dokumentuar ato sipas një mekanizmi të veçantë renditjeje.
Kërkuesit këshillohen të kërkojnë prova të besueshme shkencore që mbështesin temën e kërkimit dhe ofrojnë burime të besueshme nga të cilat mund të nxirren përfundime.

Ezoic
 • Duke u mbështetur në kërkimin gjithëpërfshirës dhe modelet e tij praktike, studiuesit mund të shmangin gabimet e zakonshme në përgatitjen e kërkimit shkencor dhe të sigurojnë hartimin e një procesi kërkimi të integruar dhe të suksesshëm.
Diskutim

Si të bëni një kërkim të plotë?

Kryerja e një hulumtimi të plotë është e rëndësishme dhe e nevojshme për studentët dhe studiuesit.
Një proces i mirë kërkimi do t'i lejojë një individi të kuptojë temën më thellë dhe të sigurojë informacion të saktë dhe gjithëpërfshirës.
Këtu janë disa hapa bazë për të kryer një kërkim të plotë:

 1. Përcaktoni temën:
  Së pari ju duhet të zgjidhni temën që dëshironi të hulumtoni.
  Zgjidhni një temë që ju intereson dhe lidhet me drejtimin tuaj akademik.Ezoic
 2. Mbledhja e të dhënave:
  Kërkoni dhe shfletoni informacionin e disponueshëm rreth jush.
  Përdorni burime të besueshme si bibliotekat universitare, bazat e të dhënave akademike dhe faqet e internetit të specializuara.
 3. Analizimi dhe organizimi i informacionit:
  Analizoni dhe organizoni informacionin që keni mbledhur sipas temave ose degëve të lidhura.
  Përdorni tabela, diagrame dhe grafikë për ta bërë më të lehtë organizimin dhe krahasimin e informacioneve të ndryshme.
 4. Formulimi i hulumtimit:
  Shkruani kërkimin tuaj bazuar në informacionin që keni mbledhur dhe organizuar.
  Hulumtimi duhet të përfshijë një hyrje që paraqet temën e kërkimit dhe rëndësinë e saj, një organ që shpjegon dhe diskuton informacionin në detaje, dhe një përfundim që përmbledh rezultatet dhe jep rekomandime, nëse ka.Ezoic
 5. Rishikoni dhe modifikoni:
  Rishikoni dhe modifikoni kërkimin tuaj për t'u siguruar që ekziston një sekuencë logjike dhe se informacioni është i saktë dhe i besueshëm.
  Kushtojini vëmendje gramatikës, drejtshkrimit dhe formatimit të burimeve të referencës.
 6. Dokumentacioni dhe rishikimi:
  Mos harroni të dokumentoni burimet e përdorura në hulumtim dhe t'i përfshini ato në listën e duhur të referencës.
  Rishikoni kërkimin tuaj për herë të fundit për t'u siguruar që nuk ka gabime gramatikore ose gjuhësore.
 • Kryerja e një kërkimi të plotë kërkon shumë kohë dhe përpjekje, por ia vlen sepse ju jep një shans për të kuptuar më mirë temën dhe për të dhënë informacion të besueshëm.Ezoic
 • Qëndroni optimist ndërsa punoni në kërkimin tuaj dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga profesorët ose kolegët tuaj që mund të kenë përvojë në këtë fushë.

Si mund të bëj një kërkim të organizuar?

Për të shkruar një kërkim të organizuar shkencor, duhet të ndiqen disa hapa.
Së pari, përpara se të filloni të shkruani kërkimin tuaj, duhet të hetoni dhe shfletoni informacionin e disponueshëm rreth jush.
Ju duhet të gjeni burime të besueshme që shërbejnë si prova dhe prova për të mbështetur rastin tuaj të kërkimit.

 • Më pas, duhet të zhvilloni një plan për kërkimin shkencor.Ezoic
 • Ju duhet të jepni pyetje specifike në lidhje me temën që dëshironi të hulumtoni.
 • Sigurohuni që këto pyetje janë të rëndësishme për temën tuaj të kërkimit dhe se ato kontribuojnë në arritjen e objektivit të kërkimit.
 • Më pas, ju duhet të përcaktoni objektivat tuaja të kërkimit.Ezoic
 • Më pas, ju duhet të zgjidhni qasjen e duhur për kërkimin tuaj shkencor.
 • Pastaj, ju duhet të mbledhni të dhëna dhe informacione të rëndësishme për temën e kërkimit.

Së fundi, duhet të analizoni të dhënat dhe rezultatet që keni marrë përmes kërkimit shkencor.
Ju duhet t'i shpjegoni gjetjet tuaja në mënyrë të qartë dhe logjike, duke nxjerrë përfundime nga gjetjet tuaja dhe rekomandimet e propozuara.

Ezoic
 • Si studiues shkencor, ju duhet t'i përmbaheni metodologjisë, saktësisë dhe ndershmërisë në procesin e shkrimit të kërkimit shkencor.
 • Shkurtimisht, për të shkruar një kërkim të organizuar shkencor, sigurohuni që të hetoni dhe shfletoni informacionin, të zhvilloni një plan të qartë dhe specifik për kërkimin, të përcaktoni objektivat e kërkimit, të zgjidhni metodën e duhur, të mblidhni dhe analizoni të dhënat dhe të prezantoni rezultatet në një mënyrë logjike dhe të saktë.

Gjithçka që lidhet me kërkimin shkencor?

Kërkimi shkencor konsiderohet si një nga proceset më të rëndësishme që ekziston në komunitetin shkencor dhe përkufizohet në mënyrë idiomatike si një grup procedurash sistematike të ndjekura nga studiuesi ose studenti për të mësuar rreth aspekteve të reja dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve specifike bazuar në ligje dhe teori shkencore.
Kërkimi shkencor është gjithashtu një mjet për të vendosur ose konfirmuar fakte, për të mbështetur gjetjet e mëparshme, për të zgjidhur problemet ekzistuese dhe të reja dhe për të zhvilluar njohuritë dhe teknologjinë.

Ezoic
 • Hapat e kërkimit shkencor janë vëzhgimi dhe regjistrimi sistematik i informacionit, formulimi i hipotezave dhe eksperimenteve, analiza e të dhënave dhe formulimi i rezultateve dhe përfundimeve.
 • Rezultatet dhe përfundimet e suksesshme përdoren për të konfirmuar ose mohuar hipotezat e propozuara dhe për të udhëhequr kërkimet dhe studimet e ardhshme.
 • Rëndësia e kërkimit shkencor qëndron në promovimin e progresit shkencor dhe teknologjik, përballjen e sfidave me të cilat përballet shoqëria dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në përgjithësi.Ezoic
 • Përveç kësaj, kërkimi shkencor kontribuon në ofrimin e zgjidhjeve kreative për çështjet sociale, mjedisore, shëndetësore dhe ekonomike me të cilat përballet shoqëria, gjë që kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm dhe mirëqenien e individëve.

Kërkimi shkencor është një nga proceset më të rëndësishme që kontribuon në zhvillimin e njohurive dhe teknologjisë dhe në përmirësimin e jetës njerëzore.
Interesi dhe mbështetja duhet të forcohet nga zyrtarët dhe shoqëria për të drejtuar investimet dhe përpjekjet në kërkimin shkencor, në mënyrë që ai të bëhet një nga shtyllat kryesore në arritjen e progresit shkencor dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Cilat janë elementet e kërkimit?

 • Elementet e kërkimit shkencor janë komponentët bazë që përbëjnë kërkimin dhe përfshijnë disa elementë të rëndësishëm.Ezoic
 • Së pari, vjen titulli, i cili është elementi i parë në kërkimin shkencor.
 • Më pas vjen pjesa hyrëse e hulumtimit, e cila synon të qartësojë rëndësinë e kërkimit, sfondin e tij dhe problemin që synon të zgjidhë.
 • Më pas vjen pjesa e studimeve të mëparshme, e cila përfshin një rishikim të studimeve të mëparshme dhe kërkimeve të lidhura me temën.Ezoic
 • Më pas vjen pjesa e metodologjisë, e cila përfshin një përshkrim të metodës së kërkimit, mjeteve dhe metodave për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave.

Në fund vijnë rezultatet, pjesa e diskutimit dhe e përfundimit.
Kjo pjesë përfshin prezantimin, analizimin dhe diskutimin dhe interpretimin e saktë të rezultateve të marra në hulumtim.
Përfundimi përfshin gjithashtu një përmbledhje të informacionit kryesor dhe konkluzioneve të arritura në hulumtim.

 • Shkurtimisht, elementet e kërkimit shkencor përfshijnë titullin, hyrjen në hulumtim, studimet e mëparshme, metodologjinë, rezultatet dhe diskutimin dhe përfundimin.Ezoic

Çfarë shkruajmë në hyrje të hulumtimit?

Në hyrje të kërkimit shkencor, studiuesi paraqet informacionin dhe idenë kryesore të kërkimit në një format konciz dhe të lehtë për t'u kuptuar për lexuesit.
Hyrja e hulumtimit duhet të përmbajë elemente specifike që ndihmojnë në kuptimin e rëndësisë së hulumtimit, arsyet e përzgjedhjes së tij dhe metodologjinë që u miratua.

 • Së pari, studiuesi duhet të trajtojë në hyrje të hulumtimit pse zgjodhi këtë temë dhe rëndësinë e arritjes së qëllimit të dëshiruar të kërkimit.
 • Së dyti, studiuesi duhet të trajtojë analizën teorike të temës dhe konceptet që lidhen me të.Ezoic
 • Së treti, studiuesi duhet të shpjegojë metodologjinë e përdorur në hulumtim dhe si do të arrihet qëllimi i dëshiruar.
 • Së katërti, hyrja e hulumtimit duhet të përfshijë shpjegimin e hipotezave bazë mbi të cilat bazohet kërkimi, të cilat janë bazat mbi të cilat do të ndërtohen dhe analizohen rezultatet e hulumtimit.

Fundi i hyrjes mund të përfshijë një prezantim të strukturës organizative të hulumtimit dhe një shpjegim të shkurtër të asaj që do të mbulojë secili nga kapitujt e mëposhtëm.

Ezoic

Nëpërmjet këtyre elementeve, studiuesi mund të tërheqë vëmendjen e lexuesve dhe t'u shpjegojë atyre rëndësinë e kërkimit të tij dhe mënyrën e organizimit të tij, duke e bërë atë një hyrje efektive në kërkimin shkencor.

Hyrje në hulumtim: Sa faqe?

 • Hyrja në hulumtim është një nga pjesët thelbësore të çdo kërkimi shkencor, pasi ofron një pasqyrë të shkurtër të përmbajtjes së kërkimit dhe shpjegon objektivat dhe metodologjinë që do të përvetësohet në studim.
 • Hyrja e hulumtimit zakonisht shkruhet në një deri në dy faqe, në varësi të udhëzimeve dhe kërkesave të mbikëqyrësve ose organit që organizon studimin.Ezoic

Diskutim

Cilat janë përbërësit e përfundimit të kërkimit?

Komponentët e një përfundimi kërkimor janë pjesët bazë që janë pjesë e përfundimit të çdo punimi kërkimor.
Përfundimi është një nga elementët e rëndësishëm në kërkimin shkencor, pasi luan një rol vendimtar në drejtimin e lexuesit dhe gjetjen e konkluzioneve përfundimtare për kërkimin.

 • Përfundimi i hulumtimit përbëhet nga disa elementë, ndër të cilët më kryesorët janë:
 • Riformulimi i objektivave dhe pyetjeve kërkimore: Në këtë pjesë rinovohet formulimi i objektivave dhe pyetjeve kërkimore që u trajtuan në hyrje.
  Kjo synon t'i kujtojë lexuesit qëllimin kryesor të hulumtimit dhe pyetjet e shqyrtuara gjatë punimit.
 • Përmbledhje e rezultateve të hulumtimit: Rezultatet kryesore të arritura nga studiuesi janë paraqitur këtu në mënyrë koncize dhe të shkurtër.
  Shumë detaje nuk duhet të përsëriten, por duhet të jepet një përmbledhje që përfshin zbulimet dhe rekomandimet më të rëndësishme të marra nga hulumtimi.
 • Diskutim dhe analizë e rezultateve: Në këtë pjesë analizohen dhe diskutohen në detaje rezultatet e nxjerra nga hulumtimi.
  Në bazë të kësaj analize duhet të nxirren përfundime dhe rekomandime logjike dhe të përshkruhen në mënyrë koncize në përfundim.
 • Konsideroni aplikimet e mundshme dhe studimet e propozuara: Këto elemente janë shumë të rëndësishme në përfundimin e hulumtimit, pasi janë paraqitur idetë e mundshme të ardhshme për kërkime dhe drejtojnë kërkimet e ardhshme në këtë fushë.
 • Shkurtimi i përfundimit në disa fjali: Në fund, përfundimi shkurtohet në disa fjali që përmbledhin gjetjet dhe rekomandimet kryesore të studiuara në hulumtim.

Studiuesi duhet të jetë i qartë dhe konciz në paraqitjen e komponentëve të përfundimit, duke theksuar rëndësinë e rezultateve dhe rekomandimeve të studiuara.
Përfundimi duhet të jetë i fortë dhe i fokusuar, dhe të sigurojë përfundime të forta që përforcojnë rëndësinë e kërkimit shkencor të kryer.

Si bëhet kërkimi në shkollë?

 • Kur studentët përgatisin kërkime në shkollë, ata mësojnë se si të marrin përgjegjësi dhe të mbështeten tek vetja për të mbledhur dhe organizuar informacion.
 • Hulumtimi në shkollë është i thjeshtë për t'i ndihmuar studentët të fitojnë aftësitë e nevojshme për të përgatitur kërkimin dhe ta kuptojnë atë në një mënyrë të lehtë dhe të thjeshtë që i përshtatet moshës së tyre.
 • Kur një nxënës përgatit një hulumtim shkollor, ai duhet të marrë parasysh disa pika të rëndësishme.
 • Më pas, ai duhet ta organizojë këtë informacion dhe ta rregullojë atë në mënyrë logjike dhe të rregullt.
 • Procesi i shkrimit të kërkimit shkollor përfshin gjithashtu shkrimin e hyrjes, deklaratës së problemit dhe objektivave të dëshiruara të kërkimit.

Është e rëndësishme që studentët të mësojnë se si të përdorin burime të besueshme dhe t'i dokumentojnë ato në mënyrë korrekte sipas metodave të njohura shkencore.
Kjo i ndihmon ata të përmirësojnë aftësitë e tyre kërkimore dhe shkrimore.

Hulumtimi në shkollë është një mundësi për studentët që të mësojnë se si të përgatisin kërkime të thjeshta dhe të pakomplikuara, dhe si të mbështeten tek vetja në mbledhjen e informacionit dhe organizimin e tij në një mënyrë të organizuar dhe të mirë.
Kjo i ndihmon ata të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për më shumë informacion se sa është në tekstin shkollor.

Kërkimi shkencor

 

Cili është kërkimi më i rëndësishëm shkencor?

Kërkimi shkencor është një mjet thelbësor për zbulimin e fakteve dhe për të kuptuar universin dhe jetën.
Ai u ofron studiuesve mundësinë për të eksploruar vetë informacionin dhe për të fituar njohuri.
Por zgjedhja e një teme të veçantë kërkimore është një hap vendimtar në rrugëtimin e shkrimit të kërkimit shkencor.
Është e rëndësishme që kjo temë të sillet rreth një çështjeje të rëndësishme dhe interesante.
Në këtë artikull, ne do të paraqesim një listë të larmishme të kërkimeve të rëndësishme shkencore në fusha të ndryshme.
Lexuesit mund të zgjedhin cilindo nga këto letra për të lexuar dhe për të përfituar.

Lista e kërkimeve shkencore më të rëndësishme të propozuara:

Tema e hulumtimitPërshkrimi i kërkimit
Politika dhe legjislacioni dhe marrëdhënia e tyre me rininë arabeKy hulumtim trajton rolin e politikës dhe legjislacionit në jetën e të rinjve arabë dhe ndikimin e tyre në të ardhmen e tyre dhe zhvillimin social dhe ekonomik.
Të drejtat e grave në shoqëriKy hulumtim fokusohet në studimin e të drejtave të grave në shoqëri dhe rolin e shoqërisë dhe qeverisë në promovimin dhe mbrojtjen e tyre, si dhe në analizimin e sfidave dhe mundësive për arritjen e barazisë gjinore.
Sigurimet shoqërore për pensionistëtKy studim eksploron sistemin e sigurimeve shoqërore dhe përfitimet e tij në dispozicion të pensionistëve, si dhe shqyrton metodat dhe politikat që mund të përdoren për të përmirësuar këtë sistem.
Papunësia tek të rinjtë, shkaqet e saj dhe si ta reduktojmë atëKy hulumtim shqyrton fenomenin e papunësisë tek të rinjtë, analizon shkaqet e shfaqjes së saj dhe ndikimin e saj në shoqëri, si dhe paraqet strategjitë e mundshme për uljen e shkallës së papunësisë.
Politikat dhe legjislacioni i qeverisë në lidhje me amësinë dhe fëmijërinë në shoqëriKy hulumtim fokusohet në studimin e politikave dhe legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të nënave dhe fëmijëve në shoqëri dhe përmirësimin e kujdesit dhe zhvillimit të tyre.
 • Ky hulumtim trajton çështje të rëndësishme dhe domethënëse në fusha të ndryshme si politika, sociologjia, të drejtat e grave, sigurimet shoqërore, rinia dhe amësia.
Lidhje e shkurtër

Lini një koment

adresa juaj e postës elektronike nuk do të publikohet.Fushat e detyrueshme tregohen me *